Tinker trong Laravel

Để test nhanh các câu lệnh truy vấn cũng như hiển thị dữ liệu từ database một cách nhanh chóng mà không cần tạo Router, Controller, View… Tinker giúp bạn giải quyết nhanh gọn vấn đề này.

Ít nhất chúng ta phải tạo sẵn các bảng kèm theo dữ liệu để có thể test truy vấn dữ liệu từ database. Vấn đề tạo như thế nào thì khi học Laravel các bạn có thể tham khảo Document trên trang chủ của Laravel (cách tự học một thứ mới mẻ là lên trang chủ và Get Started with Document).
Mở đường dẫn thư mục dự án và khởi chạy tinker trên Terminal:
php artisan tinker

Lệnh này sẽ mở lên một relp, với relp vừa được hiển thị, chúng ta có thể chạy model factory và tiến hành seed database tại đó với lệnh:

factory(App\User::class, 10)->create();

Sau khi chạy xong lệnh trên trong relp, để chắc chắn là câu lệnh đã được thực thi, hãy vào datatabase và kiểm tra lại. Nếu có user mới được sinh ra tức là câu lệnh đã chạy đúng. Một collection của 10 user sẽ hiển thị bên trên màn hình nếu bạn gõ lệnh.

App\User::all();

Nếu muốn đếm tổng số lượng bản ghi có trong bản users, chạy lệnh:

App\User::count();

Sau khi chạy hai câu lệnh trên, relp sẽ hiển thị như sau:

  • Creating a New User:

Với relp, chúng ta cũng có thể tạo mới được một bản ghi trong bảng users, lưu ý rằng khi gõ code trong relp cũng tương tự như bạn đang gõ code trong project của mình vậy. Để tạo mới user thực hiện như sau:

$user = new App\User;
$user->name = "Canh dep trai";
$user->email = "canhdeptrai@gmail.com";
$user->save();

Hãy thử gõ $user trong relp, thông tin user vừa được khai báo sẽ hiển thị trên màn hình.

  • Deleting a User

Để xóa một user trong bảng users, thao tác;

$user = App\User::find(1);
$user->delete();

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook