Mỗi người đều khác nhau

Học về thuật toán, minh mới thấy rõ mỗi người đều khác nhau, dù là các chương trình đơn giản, mọi người cũng có thể đưa ra các kết quả khác nhau, cách trình bày diễn giải khác nhau.
Đây có phải là cay hỏi co việc tại sao cần làm việc nhóm không nhỉ ?

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook