30/10/2019_Java_Day3

-Access Modifier : là các từ dùng trước các khai báo class, biến, method để thể hiện khả năng truy cập các thể hiện của class, biến và method đó ở các class khác.

+Với class ta có 2 loại access modifier là public và default.

+Với biến và phương thức thì có 4 loại access modifier là: private, protected, default, public.

private : truy cập trong nội bộ lớp, khai báo các biến, phương thức thì các class khác không thể truy cập được.

public: khi khai báo phương thức,biến bằng public thì tất cả các class trong hoặc ngoài package đều có thể truy cập được.

default , protected: khi khai báo phương thức, biến thì chỉ các class trong package có thể truy cập được.

-package: phân nhóm các class cho dễ quản lý, có tính bao đóng.

-static: để khai báo các thuộc tính, phương thức của lớp. Chia sẻ bộ nhớ cho các đối tượng cùng 1 lớp.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook