C0919H1 30/10/2019 Hướng đối tượng ,phương thức method, access modifier, Exception, Static,Package,Getter và Setter,Contructor

1.Hướng đối tượng (OBJ) bên javacript đã khá khó khăn .Sang bên Java lại càng khó khăn hơn vì ngôn ngữ Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng . Tuy hôm nay chỉ mới tìm hiểu 2 thuộc tính là Bao gói và Đa hình nhưng khối lượng kiến thức khá nhiều .

2.Method : 1 cơ chế khá thú vị cho phép lớp con định nghĩa lại các phương thức ở lớp cha. Các lớp con phải có cùng tên, cùng danh sách tham số và kiểu dữ liệu.Modifier ở lớp con phải có level cao hơn hoặc bằng so với phương thức ở lớp cha.

3.Access modifier: Các tư khóa được sử dụng để quy định mức độ truy cập đến lớp và các thành phần của lớp (public,private,proteced,deafault)

4.Exception:Xử lý ngoại lệ, được giảng viên chỉ lại nhưng đây là phần khá khó , muốn thông thạo và sử dụng tốt phải học, đọc thêm , và code nhiều thì mới có 1 kết quả tốt về phần này.

5.Static: Để chia sẻ bộ nhớ với các đối tượng cùng class.

6.Package: Để phân loại các lớp và interfare thành phần các nhóm có liên quan đến nhau và tổ chức chúng thành các đơn vị để quản lý.

7.Getter và Setter:

Getter: cho phép lấy về giá trị thuộc tính của đối tượng.

Setter: cho phép sửa giá trị thuộc tính của đối tượng.

8.Contructor: là 1 phương thức đặc biệt giúp khởi tạo đối tượng.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook