30/10/2019 Module 2 C0919H1

Hôm nay học về OPP trong Java, khác rất nhiều với Javascript, được học về Object; Class; Method; Static: Chia sẻ bộ nhớ với các đối tượng cùng class; Access modifier là các từ khóa được sử dụng để quy định mức độ truy cập đến lớp và các thành phần của lớp bao gồm: Public, Default, Protected, Private ; Exception là một loại lỗi đặc biệt, lỗi này xuất hiện vào lúc thực thi chương trình xử lý giúp làm hạn chế tối đa trường hợp hệ thống bị hỏng (crash) hay hệ thống bị ngắt đột ngột ; Package để phân loại các lớp và interfare thành các nhóm có liên quan đến nhau ; getter là phương thức để lấy thuộc tính của đối tượng ; setter là phương thức để set giá trị cho thuộc tính đối tượng

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook