Ngày học thứ hai của tôi

Ngày học thứ hai tôi được làm quen với lập trình thông qua game code.org, giúp chúng ta học dược tư duy một cách logic, giải quyết vấn đề rất nhanh và đúng với yêu cầu công việc .Qua mỗi ngay tôi thấy kỹ năng làm việc nhóm cũa tôi tốt hơn

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook