CSDL va MySQL

Câu lệnh thêm cơ sở dữ liệu: create database tenData; Câu lệnh tạo bảng : create table tenbang(ten truong kieu du lieu)
chèn bản ghi vào CSDL insert into tên bảng value(giá trị các trường).

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook