Start Module 3

Mới chỉ là bắt đầu với: Cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, mySQL, SQL,… bắt đầu bằng những việc cần thiết cho cả 1 chặng đường dài.

Khó khăn phía trước cần cố gắng nhiều hơn nữa!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook