ARRAY

Một số hàm thông thường dùng để thao tác với mảng trong JavaScript:

1, push() – thêm 1 phần tử vào cuối mảng

2, unshift() – thêm 1 phần tử vào đầu mảng

3, pop() – lấy đi phần tử cuối cùng của màng

4, shift() – lấy đi phần tử đầu tiên của mảng

5, reverse() – đảo ngược trật tự mảng

6, sort() – sắp xếp mảng theo 1 trật tự nhất định. Mặc định của sort() theo bảng chữ cái nên sẽ sai sót khi so sánh số –> sử dụng hàm so sánh.

7, splice() – thay đổi nội dung mảng, thêm các phần tử mới trong khi xóa các phần tử cũ

8, concat() – nối 2 mảng thành 1 mảng

9, indexOf() – chỉ ra vị trí của phần tử đầu tiên tìm thấy. Nếu giá trị trả về là -1 tức là không có phần tử đó trong mảng

10, filter() – lọc các phần tử có cùng điều kiện trong mảng

11, join() & split() – ghép lại hoặc tách các phần tử ra bới ký tự ngăn cách, giá trị mặc định của ký tự ngăn cách là dấu phẩy. Khi thao tác với string thì 2 hàm này rất hữu dụng.

Còn rất nhiều hàm nữa, để biết thêm chi tiết và thực hành các bài toán cụ thể thì mọi người nên tham khảo thông tin trên bác gg nhé.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook