for in, for of && for each

Thầy Hòa có 1 chia sẻ rất thú vị về 3 cấu trúc này, và vì thế mọi người cũng vỡ lẽ ra được về for.
Sự ra đời của for in, for each, for of là do lập trình viên lười, lười gõ code. Hiểu nôm na thế này: thay vì gõ code đặt biến i trong vòng lặp for, thì JavaScript tạo ra 3 cấu trúc này để phục vụ việc viết chương trình ngắn gọn hơn.
– For in: lấy giá trị key của phần tử.
– For of: lấy giá trị value của phần tử.
– For each: xử lý từng phần tử bởi hàm nào đó.
Khi nào học sang phần đối tượng thì mình sẽ làm rõ hơn được vấn đề này. Còn hiện tại chỉ hiểu được như thế thôi nha.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook