String is a “fake” array.

Today we got a valuable knowledge from Mr. Hoa. Although you can access the charater of string (like array) but you don’t change or replace any character of string by the method with array. I guest that it is the reason why call string by “fake” array.

To understand more clearly, don’t hesitate to search gg. Good luck!

0

1 comments On String is a “fake” array.

  • Nếu là String Java thì đúng là ko thể làm replace giống array vì nó kiểu Object nhung 1 số ngôn ngũ khác như C++ thì nó là array có thể replace được như array vì nó là 1 mảng các kí tụ.
    Theo mình biết là vậy. Nếu có gì sai sót nói giúp mình để mình biết thêm về phần này.

    0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook