Route trong Laravel

Đặt tên cho Route

Đặt tên cho route cho phép tạo và điều hướng các URL thuận tiện. Bạn có thể đặt tên cho route bằng cách thêm phương thức name :

Route::get('/user/profile', function () {
  // Code here
})->name('profile');

Bạn cũng có thể đặt tên cho route được xử lý bằng controller:

Route::get(
  '/user/profile',
  [UserProfileController::class, 'show']
)->name('profile');

Lưu ý: Tên của route phải là duy nhất.

Tiền tố Route (prefix route)

Phương thức prefix được dùng để đặt tiền tố cho tất cả các route trong một nhóm với URIs nhất định

Route::prefix('admin')->group(function () {
  Route::get('/users', function () {
    // Đường dẫn sẽ là "/admin/users"
  });
});

Closure

Closure trong một route là một hàm xác định các hành vi đơn giản và dễ hiểu mà không cần các tệp cấu hình route phức tạp

Route::get('/greeting', function () {
  return 'Hello World';
});

Ở ví dụ trên thì closure chính là đoạn function

Yoooo, idk i living for what ....

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook