Closure

– Một Closure về cơ bản giống như một Lambda, ngoài ra nó có thể truy cập các biến bên ngoài phạm vi mà nó được tạo ra.
-Closure cũng rất hữu ích khi sử dụng các hàm PHP mà chấp nhận hàm call back như array_map, array_filter, array_reduce hoặc array_walk.
– Ngoài ra, chúng ta có thể truy cập các biến bên ngoài phạm vi của Closure bằng cách sử dụng use

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook