Prefix

Để viết gọn lại các URL thì chúng ta sẽ sử dụng prefix để URL khi định nghĩa route ngắn gọn dễ nhìn hơn

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook