Nhật ký 16/09/2020

Cảm xúc bế tắc và thư giãn như biểu đồ hình sin, sau khi bụng hình sin tăng từ thứ 2 đạt max vào thứ 3, hôm nay là sườn (edge) xuống của bụng sin rồi. (Một chút bế tắc). Bài tập lại không giải quyết trong ngày rùi. (v_v)

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook