Vừa học đến cấu trúc dữ liệu: Linked List

Thật sự thì ấn tượng đầu tiên của mình về cấu trúc Linked List khá là trừu tượng. Mình có hiểu nó hoạt động thế nào, nhưng lại khó có thể diễn giải ra bằng lời. Sau khi tìm hiểu và “cấu hình” lại bộ não, mình có thể hiểu về cấu trúc này như sau:

  • Là dữ liệu được cấu trúc bởi các nốt (node) mà trong đó, các node này chứa các dữ liệu riêng biệt và tham chiếu đến node tiếp theo, tạo thành một chuỗi các node.
  • Một node chỉ cần quan tâm và liên kết đến với node tiếp theo nó.
  • Linked List có các dạng như Simple(Đơn), Doubly(Đôi) và Circular(Vòng)
    • Dạng đơn: Duyệt node theo 1 chiều
    • Dạng Đôi: Có thể duyệt node theo 2 chiều
    • Dạng Vòng: Node cuối cùng có tham chiếu Tiếp Theo là nối đến node đầu tiên
  • Việc muốn thêm hoặc xóa 1 node thì phải chú ý đến node tiếp theo nối đến, và node trước đó trỏ vào

Đây là những gì mình hiểu về cấu trúc dữ liệu Linked List. Nếu có ai đọc được mà thấy còn gì thiếu sót mong nhận được góp ý bổ sung.

Mình xin cảm ơn.

1+

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook