lớp và OOP trong java

constructor

truy xuất các thành phần của đối tượng

phương thức

ghi đè phương thức

Access modifier và geter / seter

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook