Java BC day 3

Ngày hôm nay tôi học được nhiều kiến thức mới, trong đó có access modifier. Sau đây là một vài dòng còn đọng lại trong đầu tôi về cái có tên như trên

Access modifier được dùng để xác định phạm vi có thể truy cập của thành viên, phương thức, contructor hoặc lớp.

Có 4 loại access modifier là public, protected, default và private với quyền truy cập được phân chia từ rộng thành hẹp theo thứ tự, hiểu nôm na là:

Public: truy cập được từ bất kì đâu.

Protected: truy cập được từ cùng lớp hoặc ngoài lớp thông qua kế thừa.

Default: nếu không giới hạn quyền truy cập thì mặc định access modifier là default, chỉ có thể được truy cập từ trong lớp hoặc trong cùng package

Private: chỉ truy cập được từ trong cùng lớp.

Việc sử dụng các access modifier trên giúp lập trình viên có thể quản lý được khả năng truy cập đến các biến, phương thức và contructor, thông qua đó hạn chế được việc thay đổi mã nguồn, dễ dàng trong việc quản lý. Giống như việc tôi cho người khác xem sản phẩm của tôi làm được, nhưng chỉ cho ngó qua tủ kính thôi, đừng hòng động tay vào được để làm hỏng nó.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook