CodeGym- Day 3

Vòng lặp đầu tiên – Khởi đầu không tuyệt vời nhưng cũng không tệ

Chạy kịp tiến độ ^^

Đã làm quen được nhiều người hơn

Keep Fightting

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook