Thay đổi tư duy học tập và làm việc khoa học sau ngày học đầu tiên ở CodeGym

-Vào học ngày đầu ở CodeGym , tôi nghĩ là phải được học về lý thuyết lập trình hay phải là học viết code . Nhưng không giống như suy nghĩ của tôi , ở Codegym dạy học theo phương pháp Bootcamp , bạn phải học cách tư duy học tập và làm việc một cách có kế hoạch trong một ngày làm việc. Cách học này làm cho bạn làm việ có kỷ luật giúp năn lực tiến bộ và tốt lên từng ngày.Tôi đã lựa chọn đúng khi vào CodeGym , một môi trường để thay dổi và phát triển bản thân hiện tại và tương lai. Tôi rất tin tưởng.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook