Thread là gì?

Thread là luồng của chương trình. Đa luồng là các luồng cùng chạy trong một lúc nhưng thực ra không phải thế. Hôm nay tôi đã biết tạo luồng cho 1 chương trình. Nhưng chưa biết cách ứng dụng của việc đồng bộ luồng trong bài toán thực tế. Đồng bộ luồng là gì? Đồng bộ luồng làm việc gì? Đồng bộ luồng hoạt động như thế nào? Tại sao lại phải sử dụng đồng bộ luồng? Khi nào phải đồng bộ luồng? Tôi đều chưa thể tường minh!!!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook