Stack – Queue – Tree

1.Stack

_Giống như một ngăn xếp , nó hoạt động theo nguyên lý Last-In-First-Out

_Các thao tác cơ bản của Stack

push(): lưu giữ một phần tử trên ngăn xếp
+, pop (): Xoá một phần tử từ ngăn xếp
+, peek(): lấy phần tử dữ liệu ở trên cùng của ngăn xếp, mà không xóa
phần tử này.
+, isEmpty(): Kiểm tra rỗng
+, isFull(): kiểm tra xem ngăn xếp đã đầy hay chưa.

2.Queue

_Là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng, là một cái gì đó tương tự như
hàng đợi trong đời sống hàng ngày (xếp hàng),tuân theo phương pháp First-In-First-Out

_Các thao tác cơ bản của Queue

+,enqueue(): thêm (hay lưu trữ) một phần tử vào trong hàng đợi.
+, dequeue(): xóa một phần tử từ hàng đợi.
+, peek(): lấy phần tử ở đầu hàng đợi, mà không xóa phần tử này
+, isEmpty(): Kiểm tra rỗng
+, isFull(): kiểm tra xem hàng đợi đã đầy hay chưa.

3.Tree

_Là một cấu trúc dữ liệu được sử
dụng rộng rãi gồm một tập hợp
các nút (tiếng Anh: node) được
liên kết với nhau theo quan hệ
cha-con.

a,Cây nhị phân

_Là cây rỗng hoặc là cây mà mỗi
node có tối đa 2 node con

b,Cây nhị phân tìn kiếm

-Là một cây nhị phân mà tại mỗi
node:
+, Phần tử ở node đó lớn hơn
các phần tử ở cây con bên
trái
+, Nhỏ hơn các phần tử ở cây
con bên phải

-Hoạt động cơ bản trên cây tìm kiếm nhị phân

.Chèn: chèn một phần tử vào trong một cây/ tạo một cây.
+,Tìm kiếm: tìm kiếm một phần tử trong một cây.
+, Duyệt tiền thứ tự: duyệt một cây theo cách thức duyệt tiền thứ tự
+, Duyệt trung thứ tự: duyệt một cây theo cách thức duyệt trung thứ tự
+, Duyệt hậu thứ tự: duyệt một cây theo cách thức duyệt hậu thứ tự

3+

2 comments On Stack – Queue – Tree

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook