Vòng lặp.

Vòng lặp cho phép tự động thực hiện một khối lệnh lặp đi lặp lại
nhiều lần dựa vào một điều kiện cho trước
• Vòng lặp giúp cho lập trình viên viết được các mã nguồn ngắn gọn
hơn so với việc phải viết lặp lại những dòng mã tương tự nhau
• Vòng lặp bao gồm:
• Một điều kiện để đánh giá (lúc nào thì lặp?)
• Một khối lệnh để thực thi (lặp cái gì?)
• Các vòng lặp hỗ trợ bởi JavaScript: for, while và do-while

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook