ORM trong Laravel

ORM là gì?

ORM (Object Relational Mapping) chỉ việc ánh xạ các record dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu sang dạng đối tượng mà mã nguồn đang định dạng trong class.

Cách Laravel ánh xạ bằng ORM:

  • Liên kết database trong Laravel thông qua file .env
  • Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu được ánh xạ thành các Model trong Laravel.

Laravel sẽ tự động ánh xạ tên Model với tên bảng có ‘s’ ở cuối tương ứng trong CSDL

  • Laravel sử dụng migration để thao tác với các bảng trong CSDL như tạo bảng, sửa bảng, xóa bảng

Tạo migration bằng lệnh artisan: VD tạo bảng : php artisan make:migration create_books_table

Chỉnh sửa bảng : php artisan make:migration add_column_name_to_books_table

Cần chạy migrate sau khi tạo file migration: php artisan migrate

Lưu ý: các file trong migrations là các file đã chạy nên sẽ không chạy lại lần nữa, cần phải chạy riêng từng file khi muốn chỉnh sửa bảng

Tài liệu tham khảo :

https://laravel.com/docs/7.x/migrations

https://viblo.asia/p/tim-hieu-eloquent-trong-laravel-phan-1-eloquent-model-database-QpmleBAo5rd

https://toidicode.com/eloquent-orm-trong-laravel-13.html

1+

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook