Controller trong Laravel

  1. Controller là gì ?

Controller là một thành phần vô cùng quan trọng trong mô hình MVC cũng như được coi là một trái tim trong mô hình

Các controller trong laravel được đặt mặc định trong thư mục app/Http/Controllers

Controller có chức năng chính là tiếp nhận các request và trả về response

Bên trong Controller có chứa các action. Vì vậy controller sẽ tiếp nhận các request được điều hướng từ route để truyền vào các action để từ đó đưa ra kết quả.

2. Làm thế nào để tạo controller ?

Khi tạo controller phải lưu ý một số điều sau:

  • Tên của controller phải giống với tên class trong file controller đó.
  • Class controller phải extends từ Controller có sẵn trong laravel

Có 2 cách để tạo controller :

  • Cách 1: Sử dụng lệnh trong terminal : php artisan make:controller NameController
  • Cách 2: Truy cập vào đường dẫn app/Http/Controllers tạo class Controller tương ứng và lưu ý phải kế thừa từ class controller có sẵn trong laravel

3. Tạo và sử dụng các action trong controller

Tạo các action trong controller cũng giống y hệt như cách tạo 1 hàm

Và sau đó sẽ tạo route gọi đến nó

4. Truyền tham số vào action trong controller

Truyền tham số vào action cũng giống hệt như truyền tham số vào hàm.

Nhưng trong laravel sẽ có một khái niệm mới là tiêm sự phụ thuộc. Thay vì phải new khởi tạo đối tượng thì chỉ cần tiêm thẳng vào phần tham số trong hàm là có thể gọi ra.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook