Khác Biệt Giữa include_once và requice_once

Sự khác biệt giữa include_once và requice_once tương tự với sự khác biệt giữa include và require ở trên với một sự khác biệt đó là khi sử dụng include_once hoặc require_once thì với cùng một file việc gọi lặp lại hai hàm này trong chương trình thì PHP cũng sẽ chỉ nạp nội dung cùa file đó một lần duy nhất. Tuy nhiên với include hoặc require thì file sẽ được nạp vào với số lần tương ứng bằng số lần các hàm này được gọi.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook