i++ và ++i

Điểm khác biệt
++i tăng giá trị của i lên 1 và trả về giá trị mới đó.
i++ cũng tương tự nhưng giá trị trả về là giá trị ban đầu của i trước khi được tăng lên 1.
Một điểm đáng lưu ý ở đây, không nên nhầm lẫn là i++ sẽ trả về giá trị i cho phép gán trước khi nó được tăng lên. Phép gán luôn thực hiện sau cùng, nên điều đó là không thể.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook