Hướng dẫn deploy Spring Boot lên Heroku

Bước 1: Tạo 1 app mới trên heroku

Sau đó điền tên của ứng dụng

Bước 2: Chọn Resource sau đó chọn Find more add-ons để tạo database

Bước 3: Tìm Heroku Postgres

Bước 4: Click Install Heroku Postgres

Bước 4: Thêm Postgres vào ứng dụng

Bước 5: Click vào đây để xem thông tin của Database

Bước 6: Chọn như hình để xem thông tin

Bước 7: Mở backend, import thư viện của postgresql

runtimeOnly ‘org.postgresql:postgresql’

Bước 8: Cấu hình trong application.properties

#Port
server.port=${port:5000}

#Database
spring.datasource.url=${JDBC_DATABASE_URL:}
spring.datasource.username=${JDBC_DATABASE_USERNAME:}
spring.datasource.password=${JDBC_DATABASE_PASSWORD:}
spring.datasource.driverClassName=${JDBC_DATABASE_DRIVER:}

#Hibernate
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=${SPRING_JPA_HIBERNATE_DIALECT:}
spring.jpa.properties.hibernate.id.new_generator_mappings = false
spring.jpa.properties.hibernate.show.sql = true
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql = true
spring.jpa.generate-ddl=true
spring.jpa.properties.hibernate.hb2dll.auto = update
logging.level.org.hibernate.SQL=DEBUG
logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder=TRACE

Bước 9: Tạo 1 file cấu hình có tên .env điền các thông tin theo database trên Heroku

ENERGY=20 GeV
spring.datasource.url=postgres:// ec2-174-129-33-156.compute-1.amazonaws.com:5432/d8ktkijuji24ca
spring.datasource.username=yzezmmdxmqfred
spring.datasource.password=8338033f977d5dbadc74ed570459f9845638f373b68b2b235fa232b92a72545a
spring.datasource.driverClassName=org.postgresql.Driver
SPRING_JPA_HIBERNATE_DIALECT=org.hibernate.dialect.PostgreSQL9Dialect

Bước 10: Tạo 1 file system.properties và điền thông tin phiên bản java

java.runtime.version=1.8

Bước 11: Tạo 1 file Procfile để đường dẫn đến file jar

web: java -jar build/libs/rate-0.0.1-SNAPSHOT.jar

Bước 11: push project lên github

Bước 12: Vào Heroku chọn Settings, sau đó chọn phần Config Vars và điền các thông tin giống file .env trong IntelliJ

Bước 13: vào Heroku chọn Deploy, sau đó chọn Github

Bước 14: Chọn repository của project để kết nối với Heroku

Bước 15: Chọn nhánh muốn deploy, sau đó nhấn Deploy Branch rồi ngồi đợi deploy xong là xong

Bước 16: Sau khi deploy xong thì ấn vào Open App để kiểm tra kết quả

Chúc các bạn thành công!

7+

6 comments On Hướng dẫn deploy Spring Boot lên Heroku

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook