Buổi đầu học Laravel

Hôm nay ngày đầu tiên học Laravel, cảm thấy Laravel code rất nhanh so với PHP thuần bởi đã có FrameWork được định nghĩa sẵn, và việc cần làm là sử dụng nó. Kiến thức của Laravel rất rộng, mang tính ứng dụng cao. Cho nên cần phải luôn học tập, cập nhật kiến thức Laravel này.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook