Ngày 24-12-2019 – Vu Minh Cuong – C1019i1

Ngày học thao tác với cơ sở dữ liệu, luyện tập các câu lệnh truy vấn với toán tử ADN và OR, câu lệnh join được sử dụng để kết hợp các hàng từ hai hay nhiều bảng, dựa trên cột liên quan giữa chúng. JOIN gồm 3 loại cơ bản INNER JOIN, LEFT JOIN, SELF JOIN. INNER JOIN khớp các hàng trong một bảng với các hàng trong các bảng khác và cho phép bạn truy vấn các hàng có chứa các cột từ cả hai bảng. Nó cũng là một phần tùy chọn của câu lệnh SELECT, xuất hiện ngay sau mệnh đề FROM. LEFT JOIN cho phép bạn truy vấn dữ liệu từ hai hay nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu. Mệnh đề này là một phần tùy chọn của câu lệnh SELECT, xuất hiện sau mệnh đề FROM. Sử dụng SELF JOIN khi bạn muốn kết hợp các hàng với các hàng khác trong cùng một bảng. Để thực hiện các hoạt động tự gia nhập, bạn phải sử dụng một “bí danh bảng” để giúp phân biệt bảng bên trái từ bảng bên phải của cùng một bảng. 

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook