Blog ngày 19/12/2019_Vũ Thế Công

Để làm việc với mysql và PHP chúng ta cần nắm 6 hàm cơ bản:

1- Kết nối cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:mysql_connect(“hostname”,”user”,”pass”)

2- Lựa chọn cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:mysql_select_db(“tên_CSDL”)

Ví dụ:

$conn=mysql_connect(“localhost”,”root”,”root”) or die(” khong the ket noi”);

mysql_select_db(“demo”);

3- Thực thi câu lệnh truy vấn:

Cú pháp:mysql_query(“Câu truy vấn ở đây”);

4- Đếm số dòng dữ liệu trong bảng:

Cú pháp:mysql_num_rows();

5- Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng:

Cú pháp:mysql_fetch_array();

6- Đóng kết nối cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:mysql_close();

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook