30.10.2019

-Tổng quan về Static: Static giúp bộ nhớ chương trình đc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. hơn

+ từ khóa this, super không thể sd trong ngữ cảnh của static

+ thuộc tính static dc chia sẻ đến tất cả đối tượng

+ tránh lặp code

-Modifier: Dùng để XĐ pjam vi có thể truy cập của thành viên, dữ liệu, phương thức…

+ 4 loại:

. default: truy cập nội bộ package

. private: truy cập trong nội bộ lớp

. public: công khai, truy cập tự do bên ngoài

. protected: thành phần đc bảo vệ, bị hạn chế truy nhập bên ngoài

-Package: nhóm các kiểu lớp

+ gồm 2 loại: đã XD sẵn và người dùng tự định nghĩa

+ ưu điểm: đc sd để phân loại các lớp, chúng có thể đc du trì dễ dàn hơn

+ cung cấp bảo vệ truy cập

+ xóa bỏ các xung đột về dặt tên

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook