28.10.2019

Linked List : Các phần tử duyệt chậm , thêm xóa nhanh ,

addLast();

addFirst();

add(i,i+1);

InterfaceList :

add() , addAll, get, IndexOf,

List Iterator , set

sublist

Note : Lớp nói nhiều quá , khi gặp những bài khó thì không tập trung được , mà với tần suất 1 ngày 1 bài thế này, không biết có theo nổi không, dù mình đã cố gắng và skip cả tuần 1 ,

Hôm nay mình bắt đầu thẳng vào tuần 2 , khá lạc lõng .

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook