Tự học Git | Bảng tóm tắt lệnh Git bỏ túi cho ace developer – Git Cheat Sheet

1. Cấu hình Git

 • Cấu hình GitLấy và đặt các biến cấu hình để kiểm soát tất cả các khía cạnh của giao diện và hoạt động của Git.
  Đặt tên:
  git config –global user.name “Tên người dùng”

  Đặt email:
  git config –global user.email “[email protected]
  Đặt trình soạn thảo mặc định:
  git config –global core. editor Vim

  Kiểm tra cài đặt:
  git config -list
 • Git Alias
  Thiết lập bí danh
   cho mỗi lệnh:
  git config –global alias.co checkout
  git config –global alias.br branch
  git config –global alias.ci commit
  git config –global alias.st status

2. Bắt đầu một dự án

 • Git init
  Tạo kho lưu trữ cục bộ:
  git init
 • Git clone
  Tạo bản sao cục bộ
   của kho lưu trữ máy chủ.
  git clone

3. Thay đổi cục bộ

 • Git add
  Thêm file
   vào vùng dàn dựng (Chỉ mục – index):
  git add Tên file
  Thêm tất cả file của kho vào vùng dàn (Chỉ mục):
  git add *
 • Git commit
  Ghi lại
   hoặc chụp nhanh các file một cách vĩnh viễn trong lịch sử phiên bản với  một tin nhắn.
  • git commit -m “Tin nhắn của commit”

4. Theo dõi các thay đổi

 • Git diff
  Theo dõi các thay đổi chưa được dàn dựng: $ git diff
  Theo dõi các thay đổi đã được dàn dựng nhưng chưa được commit:
  git diff –staged
  Theo dõi các thay đổi sau khi commit một file:
  git diff HEAD
  Theo dõi các thay đổi giữa hai lần commit:
  git diff branch
 • Git Diff:
  git diff <nhánh 2>
 • Git statusHiển thị trạng thái của thư mục làm việc và vùng dàn dựng.
  git status
 • Git show Hiển thị các đối tượng:
  git show

5. Lịch sử commit

 • Git logHiển thị các commit gần đây nhất và trạng thái của phần đầu:
  git log
  Hiển thị đầu ra dưới dạng một commit trên mỗi dòng:
  git log -oneline
  Hiển thị các file đã được sửa đổi:
  git log –stat
  Hiển thị các file đã sửa đổi với vị trí :
  git log -p
 • Git bluHiển thị sửa đổi trên mỗi dòng của file:
  git blu <tên file>

6. file bỏ qua(gitignore)

 • .gitignore
  Chỉ định các file không được theo dõi mình muốn mà Git nên bỏ qua.
 • Tạo .gitignore:
  touch .gitignore
 • Liệt kê các file bị bỏ qua:
  git ls-files -i –exclude-standard

7. Phân nhánh

 • Git branch Tạo nhánh:
  git branch

Danh sách nhánh: git branch –list

Xóa nhánh: git branch -d 

Xóa nhánh từ xa: git push origin -delete

Đổi tên nhánh: git branch -m

 • Git checkout
  Chuyển đổi giữa các nhánh trong kho lưu trữ.
  Chuyển sang một chi nhánh cụ thể: git checkout
  Tạo một chi nhánh mới và chuyển sang nó: git checkout -b 

Đổi nhánh từ xa: git checkout

 • Git stash
  Chuyển các nhánh mà không cần commit nhánh hiện tại. Lưu trữ công việc hiện tại: git stash
  Lưu trữ lưu trữ bằng tin nhắn: git stash save ” “
  Kiểm tra các kho lưu trữ: git stash list
 • Áp dụng lại các thay đổi mà bạn vừa lưu trữ : git stash apply
 • Theo dõi các kho lưu trữ và các thay đổi của chúng: git stash show: 
 • Áp dụng lại các commit trước đó: git stash pop
 • Xóa gần đây nhất stash from the queue: git stash drop
 • Xóa tất cả các kho lưu trữ có sẵn cùng một lúc: git stash clear
 • Làm việc trên một nhánh riêng biệt: git stash branch
 • Git cherry pic
  Áp dụng các thay đổi bởi một số commit hiện có: git cherry-pick

8. Hợp nhất

 • Git merge
  Hợp nhất các nhánh: git merge
  Hợp nhất commit được chỉ định với chi nhánh hiện đang hoạt động: git merge
 • Git rebase
  Áp dụng một chuỗi các commit từ các nhánh khác nhau thành một commit cuối cùng. git rebase
  Tiếp tục quá trình khôi phục : $ git rebase -continue Hủy quá trình khôi phục:
  git rebase –skip
 • Git tương tác rebase
  Cho phép các thao tác khác nhau như chỉnh sửa, viết lại, sắp xếp lại, v.v. trên các commit hiện có.
  git rebase -i

9. Làm việc từ xa

 • Git remote
  Kiểm tra cấu hình của máy chủ từ xa: $ git remote -v
  Thêm từ xa cho kho: git remote add 
 • Tìm nạp dữ liệu từ máy chủ từ xa: git fetch
  Xóa kết nối từ xa khỏi kho: git remote rm
  Đổi tên máy chủ từ xa: git remote đổi tên
  Hiển thị thông tin bổ sung về một điều khiển từ xa cụ thể: $ git remote show
  Thay đổi điều khiển từ xa: git remote set-url
 • Git origin main
  Đẩy dữ liệu đến máy chủ từ xa: git push origin main
 •  Lấy dữ liệu từ máy chủ từ xa: git pull origin main

10. Cập nhật với Push

 • Git push
  Chuyển các commit từ kho lưu trữ cục bộ của bạn đến một máy chủ từ xa. Đẩy dữ liệu đến máy chủ từ xa: git push origin main 
 • Buộc đẩy dữ liệu: git push -f
  Xóa nhánh từ xa bằng lệnh đẩy: git push origin -delete edited

11. Cập nhật với Pull

 • Git pull
  Kéo(lấy) dữ liệu từ máy chủ: git pull origin main
  Lấy một nhánh từ xa: git pull
 • Git fetch
  Tải xuống các nhánh và thẻ từ một hoặc nhiều kho. Tìm nạp(fetch) kho lưu trữ từ xa:
  git fetch <repository Url>
 • Tìm nạp một nhánh cụ thể: git fetch
  Tìm nạp tất cả các nhánh đồng thời: git fetch -all
  Đồng bộ hóa kho lưu trữ cục bộ: git fetch origin

12. Hoàn lại thay đổi

 • Git hoàn lại
  Hoàn lại các thay đổi: git revert
  Hoàn lại một commit cụ thể: git revert
 • Git reset
  Đặt lại các thay đổi: git reset -hard
  git reset -soft
  git reset –mixed

13. Xóa file

 • Git rm
  Xóa file khỏi cây làm việc và khỏi chỉ mục:
  git rm <tên file>
  Xóa file khỏi Git Nhưng giữ file trong kho lưu trữ cục bộ của bạn:
  git rm –cached

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook