Hiểu thêm về tính trừu tượng trong lập trình hướng đối tượng qua khái niệm Abstract class và Interface!

Abstract class:
Lớp trừu tượng đơn giản được xem như một class cha cho tất cả các Class có cùng bản chất.

Do đó mỗi lớp dẫn xuất (lớp con) chỉ có thể kế thừa từ một lớp trừu tượng bằng từ khóa extends.

Lớp con kế thừa từ lớp trừu tượng có thể override các phương thức trừu tượng trong đó.

Lớp trừu tượng có thể khai báo các thuộc tính và các phương thức bình thường và không có thuộc tính trừu tượng (lớp trừu tượng không cho phép khởi tạo tham số, chỉ khai báo mà thôi).

Bên cạnh đó nó không cho phép tạo instance, nghĩa là sẽ không thể tạo được các đối tượng thuộc lớp đó. Ví dụ Animal là 1 class trừu tượng thì không thể khai báo : $animal = new Animal

Các phương thức được định nghĩa là abstract trong abstract class thì chỉ khai báo tên hàm và không viết nội dung hàm trong đó. Nội dung sẻ được viết trong class kế thừa khi override lại phương thức đó.

*Interface:
Interface không phải là 1 lớp. Nó được mô tả như là 1 bản thiết kế cho các class có chung cách thức hoạt động.
Vì không phải là 1 lớp nên không thể định nghĩa các thuộc tính, khởi tạo đối tượng mà chỉ khai báo các phương thức.
Các phương thức chỉ khai báo tên hàm và không viết nội dung hàm trong đó.
Không có khái niệm phạm vi của phương thức, tất cả đều là public.
Lớp con kế thừa từ interface sẻ phải override tất cả các phương thức trong đó.
Một lớp có thể kế thừa từ nhiều interface khác nhau bằng từ khóa implements.
*khi nào thì dùng chúng :
Abstract Class là “bản thiết kế” cho Class:

Về bản chất thì abstract class là 1 class nên nó có thể khai báo thêm các thuộc tính và phương thức khác không phải trừu tượng. Nó được xem như “bản thiết kế” cho class vì những class extends lại từ nó ngoài override lại các phương thức trừu tượng của nó thì còn có thể sử dụng các thuộc tính của nó.
Interface là “bản thiết kế” cho Method:

Interface không phải là class nên chỉ dùng để khai báo các phương thức. Nó được xem như “bản thiết kế” cho method vì những class implements lại nó đều phải override lại các phương thức của nó.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook