Chia sẻ về Session và Cookie trong spring

I. Phần mở đầu

  •   Bạn đã bao giờ đăng nhập vào 1 trang web và tự hỏi làm sao mà khi mình chuyển trang tài khoản mình vẫn còn đó, tài khoản của mình được lưu vào đâu đó chăng. Và đúng như vậy chúng ta có cách để lưu trữ thông tin của Spring để làm điều này Session và Cookie.

II. Session

  •  Session là phương thức để quản lý các phiên làm việc giữa người sử dụng và hệ thống. Việc quản lý phiên làm việc này sẽ giúp tạo ra sự chứng thực hiệu quả bởi việc xác nhận thông tin trước khi truy cập vào một phân vùng cố định. Ngoài ra, việc quản lý tốt phiên làm vc cũng giúp người truy cập cảm thấy dễ dàng sử dụng dịch vụ của trang web cho những lần truy cập sau. Nói tóm lại, session giúp chúng ta lưu trữ lại trạng thái của người dùng.

1. Cách khởi tạo Session.

  • Cú pháp: HttpSession session = request.getSession();

2. Cách gán Session trong Servlet.

  • Cú pháp: session.setAttribute(“String”, object);

3. Cách lấy giá trị session.

  • Cú pháp: session.getAttribute(“String”);

4. Cách xóa một session trong Java Jsp, Servlet.

  • Hủy tất cả các session: session.invalidate();
    • Hủy một session: session.removeAttribute(“KeyName”);

III. Cookie

  • Cookie cũng được dùng để lưu những thông tin tạm thời. Tệp tin cookie sẽ được truyền từ server tới browser và được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập vào ứng dụng. Như vậy dù có tắt browser cũng không mất đi các giá trị vì chúng ta đã lưu nó trên máy tính của mình.

1. Cách khởi tạo Cookie.

§  Cú pháp: Cookie cookie = new Cookie("name", value);
 

2. Cách gán Cookie trong Servlet.

§  Cú pháp: response.addCookie(cookie);
 

3. Cách set thời gian sống cho Cookie.

§  Cú pháp: cookie.setMaxAge(7 * 24 * 60 * 60);

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook