Kiểu liệt kê enum trong Java

Enum – Kiểu liệt kê

Một Enum trong Java là kiểu liệt kế, nó định nghĩa một tập hợp các hằng số. Định nghĩa nó bằng từ khóa enum

Ví dụ:

enum Rank {
 SOLDIER,
 SERGEANT,
 CAPTAIN
}

Ta thấy các giá trị trong enum cách nhau bởi dấu phảy ,

Tham khảo đến giá trị của Enum bằng cách viết tên enum, dấu chấm, giá trị như ví dụ sau

Rank a = Rank.SOLDIER;

Ví dụ Enum với switch

Rank a = Rank.SOLDIER;

switch(a) {
 case SOLDIER:
  System.out.println("Soldier says hi!");
  break;
 case SERGEANT:
  System.out.println("Sergeant says Hello!");
 break;
 case CAPTAIN:
  System.out.println("Captain says Welcome!");
  break;
}
//Outputs "Soldier says hi!"

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook