Thủ thuật trong JavaScript

Sau đây là vài thủ thuật về JS mà mình đã tìm đọc được, và muốn chia sẻ với mọi người mong mọi người tìm đọc

 1. Loại bỏ những điều kiện không cần thiết.
  -Khi sử dụng các giá trị mặc định một số kiếm tra cho giá trị đã tồn tại trở nên không cần thiết. Tuy nhiên bạn có thể bạn có thể làm việc với điều kiện true hoặc false. Nó sẽ khiến code ngắn gọn và tiết kiệm hơn.
  -Tổng quát về trường hợp trả về false :
  + Chuỗi có độ dài bằng 0
  + Số 0
  + Giá trị 0
  + Underfined
  + Null
  + NaN
  -Tổng quát về trường hợp trả về true:
  + Mảng rỗng
  + Đối tượng rỗng
 2. Sử dụng lenght để xoá phần tử trong mảng.
  + Thủ thuật này giúp chúng ta thay đổi kích thước và xóa một vài phẩn tử trong mảng.
  + Để xóa n phần tử trong một mảng chúng ta có thể sử dụng array.length.
 3. Merge mảng sử dụng concat hoặc push
  + Để hợp nhất hai mảng với nhau chúng ta có thể sử dụng hàm concat, nó hoạt động tốt với mảng có kích thước nhỏ.
  + Đối với mảng lớn concat hoạt động thực sự không hiệu quả và hiệu suất kém bởi vì concat tạo ra mảng mới riêng biệt vì vậy chúng ta có thể sử dụng push thay thế, push sẽ giữ nguyên mảng ban đầu và chỉ đẩy thêm phần tử vào mảng.
 4. Sử dụng splice để xóa phần tử trong mảng
  + Splice thay thế một hoặc một số phần tử của mảng bằng một hoặc một số phần tử khác.
  + Các phần tử bị bỏ đi có thể ít hơn các phần tử được thêm vào và ngược lại.
 5.  Sử dụng switch thay vì if/else
  Sử dụng switch sẽ tiết kiệm thời gian hơn if/else.
 6. Lấy phần tử từ cuối mảng sử dụng slice.
  + Chúng ta có thể lấy các phần tử từ cuối mảng bằng cách sử dụng slice với giá trị âm được cho phép.

cre:NguyenXuanHung

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook