18/04/2020

Một ngày nghỉ với số bài tập còn tồn trên dưới 20 bài, trong đó có những ca gọi là phải dùng tới nhiều bài xâu chuối lại, nhưng nó mới chỉ nhìn qua tiếu đề chứ chưa nhìn tới yêu cầu đề bài.

Bước đi chậm, chỉ giải quyết mấy bài cơ bản trước, nghiên cứu tìm tòi thêm tài liệu về Array để hiểu thêm, và vận dụng những cái đã biết để tự thiết kế chương trình theo đúng yêu cầu bài học, không sáng tạo quá mức thoát khỏi khuôn khổ của đề bài cũng khổ, khi sau này có thể đề thi hay kiểm tra gì đó xảy tới, thì nó gọi là lạc đề. Cần bám sát vào yêu cầu đề bài, và làm một cách tổng quát nhất, tức là yêu cầu nhập 10 thì có thể nhập tổng hợp được n lần chứ không phải chỉ 10, như vậy mới có đường lui khi làm các bài có yêu cầu tương tự hoặc cải tiến khác với bài cũ.

Test kỹ một chương trình trong bài tập vì có thể test kết quả đầu ra đáp án đúng, nhưng có những trường hợp ngoại lệ ta chưa test tới thế là thành ra sản phẩm thất bại, nhưng nếu biết được thất bại ở đâu thì coi như học thêm và nhớ sâu hơn về mảng kiến thức ý, còn hơn là không biết thất bại ở đâu…

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook