Một ngày chạy, học tập và làm việc_26-11-2019_Bạch Thành Long _ C1019i1

Tôi, mội ngày chạy, chạy khiến tinh thần sảng khoái, thêm sức khỏe cho một ngày làm việc, CodeGym Run rất hữu ích khiến tôi rất sáng khoái ngày hôm nay.

Ngoài ra hôm nay tôi học được nhiều thứ trên caseStudy xin trình bày lại với các bạn đọc:

Set thuộc tính Relavtive + Absolute

Nếu không xét thuộc tính cha (memory-card) thì nó sẽ lấy toạn độ của body làm gốc thì hiển thị sẽ như sau

Nếu xét thuộc tính relative ở thư mục cha ( chính xác hơn là  thư mục gần nó nhất ) thì nó sẽ lấy thuộc tính cha làm gốc.

Lệnh kiểm tra FameWork

Tối ưu code

Đây còn tối ưu hơn nữa

Trước,

Sau

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook