25-11-2019 là ngày đầu tuần – Bạch Thành Long _ C1019I1

Ngày đầu tuần, Tiếp tục Casestudy của tôi, tôi chọn Game lật bài, tuy nhiền tôi vẫn danh thời gia từ 8h sáng đến 10h sáng để ôn lại , làm các bài hướng đối tượng mà chưa làm xong.

Ngày hôm nay tôi tìm kiến học tập về Game “lật bài” để làm casestudy, tôi đã có những kiến thức bổ ích sau, xin chia sẻ với người đọc để mở rộng thêm kiến thức.

Thuộc tính Css

 box-sizing: border-box;

display: flex;

(Tức là cho nó vào một cột)

Trước:

Sau:

Flex-wrap: warp

Trước:

Sau:

Java

querySelectorAll

Phương thức querySelectorAll()  phương thức JavaScript truy lục tất cả các phần tử trong tài liệu khớp với một bộ chọn CSS được chỉ định, giá trị trả về một đối tượng NodeList tĩnh (không phải NodeList thực).

const  cards = document.querySelectorAll('.memory-card');

flipCard(): Thuộc tính lật ảnh

cards.forEach(cards => card.addEventListener('click', flipCard()))
 

Thuộc tính forEach

Phương thức forEach() sẽ thực thi một hàm khi duyệt qua từng phần tử của mảng.

before

const items = ['item1', 'item2', 'item3'];
const copy = [];
 
for (let i=0; i<items.length; i++) {
  copy.push(items[i])
}

after

const items = ['item1', 'item2', 'item3'];
const copy = [];
 
items.forEach(function(item){
  copy.push(item)
});

ClassList.toggle

https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_js_toggle_class function myFunction() {
  var element = document.getElementById(“myDIV”);
  element.classList.toggle(“mystyle”);
}

Cảm ơn ban đọc!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook