Blog ngày 19/11/2019

Hôm nay tiếp tục học và làm các thứ liên quan tới OOP, và là ngày lý thuyết cuối cùng của module 1.

Mọi thứ về OOP vẫn còn rất khó, tuy về lý thuyết thì đã hiểu rồi nhưng đến lúc làm về OOP nó vẫn là 1 thứ gì đó vẫn còn khó hiểu và trìu tượng. Thứ 2 là những bài về đồ họa cũng là những bài khó, vì CSS ko thuộc những thuộc tính, các thuật toán về javascript cũng chưa vững.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook