Blog 18/11/2019

Hôm nay chúng tôi học và thực hành bài tập về OOP với javascript, và canvas, quá nhiều kiến thức mới trong 1 ngày.

Tuy làm các bài thực hành nhưng có vẻ như vẫn rất mông lung với các khái niệm về OOP. Tuy vậy tôi cũng hiểu có thể sử dụng html và javascript để làm rất nhiều thứ hay ho về đồ họa, hay về game…..

Cần phải làm việc nhiều hơn với các khái niệm mới này.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook