Thứ hai tuần thứ 2 tại CODEGYM

Tuần mới toàn là thử thách mới, vòng lặp for, while, do while, vòng lặp lồng nhau, mọi thứ dù có thể hiểu nhưng để áp dụng được không phải là một việc dễ dàng, tutor và instructor giảng giai rất nhiệt tình nhưng vẫn cần thêm thời gian để thành thạo trong việc áp dụng những vòng lặp vào thực tế

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook