Unit Test trong Laravel

Laravel là một framework phổ biến hiện nay được nhiều các lập trình viên sử dụng. Từ góc nhìn testing, nó cũng được biết đến là có kèm theo testing khi cài framework sử dụng. Trong Laravel có 2 cách để test, thứ nhất là với Unit testing, thứ hai là Feature testing. Unit test cho phép chúng ta test các class model, controller,… Mục tiêu của Unit test là kiểm tra tính đúng đẵn trong các xử lý của từng đơn vị mã nguồn.Còn Feature testing cho phép bạn test api, test kết quả trả về, test chức năng, hiệu năng cũng như khả năng chịu tải của ứng dụng.

Nếu bạn đa cài được project init Laravel rồi thì bạn có thể nhìn thấy 2 thư mục con có sẵn. Đó chính là thư mục tests có 2 thư mục con đó chính là Unit và Feature dùng cho việc viết test tại đây.

Làm thế nào để biết được viết unittest đạt yêu cầu ?

Chúng ta viết unittest đạt yêu cầu khi đủ ba yếu tố sau:

  • Arrange: thiết lập trạng thái giả lập, khởi tạo Object, giả lập Mock
  • Act: Chạy đúng method ta đang cần test
  • Assert: So sánh kết quả mong đợi với kế quả trả về.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook