Tìm hiểu về lệnh break và continue trong Javascript

1: Câu lệnh break

• Lệnh break dùng để thoát khỏi vòng lặp mà không đi tới điểm cuối

• Khi gặp câu lệnh này trong vòng lặp, chương trình sẽ thoát ra khỏi vòng lặp và chỉ đến câu lệnh liền sau nó

• Nếu nhiều vòng lặp thì break sẽ thoát ra khỏi vòng lặp gần nhất.

• Ngoài ra, break còn được dùng trong cấu trúc lựa chọn switch

Ví dụ:

for(Student s : listStudent){

    code block 1

     break;

  code block 2

}

Khối lệnh 1 vẫn được thực hiện nhưng khối lệnh 2 thì không vì ta đã đặt break để dừng ngay sau khi thực thi khối lệnh 1

2 : Câu lệnh continue

• Lệnh continue để nhảy qua một phần của khối lệnh và bắt đầu dòng tiếp theo.

• Khi gặp lệnh này trong các vòng lặp, chương trình sẽ bỏ qua phần còn lại trong vòng lặp và tiếp tục thực hiện lần lặp tiếp theo.

Ví dụ:

for (var i = 1; i <= 10; i++){ 

 if (i == 4) {   

   continue;  

}  

console.log(i);

}

//output: 1 2 3 5 6 7 8 9 10

Vòng lặp đã bỏ qua giá trị i =4

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook