Cách Làm Login

👋👋👋Em chào mọi người , hôm nay em viết bài này để làm phần login . Có chỗ nào em sai thì mọi người để lại comment để em sửa lại ạ 🥰🥰🥰

B1: tạo một project mới trong laravel mới với composer

B2: Tạo Layout trong view

B3: Tạo giao diện : đăng nhập

B4: Tạo Router để điều hướng đến trang login

Route::get('/login', 'LoginController@showLogin')->name('show.login');

B5: Tạo LoginController để xử lý chức năng
-Sử dụng câu lệnh để tạo :
php artisan make:controller LoginController
-Tạo một function để xử lý
public function showLogin()
{
   return view(‘login’);
}

B6: Tạo View đăng nhập

Trong đó form có phương thức là POST và action là route có tên user.login

@extends(‘layouts.master’)
@section(‘content’)
   <div class=”title m-b-md”>
       Đăng nhập
   </div>
   <div class=”form-login”>
       <form class=”text-left” method=”post” action=”{{ route(‘user.login’) }}”>
           {{ csrf_field() }}
           <div class=”form-group”>
               <label for=”inputUsername”>Tên người dùng</label>
               <input type=”text”
                      class=”form-control”
                      id=”inputUsername”
                      name=”inputUsername”
                      placeholder=”Enter username”
                      required>
           </div>
           <div class=”form-group”>
               <label for=”inputPassword”>Password</label>
               <input type=”password”
                      class=”form-control”
                      id=”inputPassword”
                      name=”inputPassword”
                      placeholder=”Password”
                      required>
           </div>
           <button type=”submit” class=”btn btn-primary”>Đăng nhập</button>
       </form>
   </div>
@endsection

B7:Tạo route điều hướng người dùng đến phương thức login() trong LoginController khi bấm nút đăng nhập
Route::post(‘/login’, ‘LoginController@login’)->name(‘user.login’);

B8:Tạo phương thức login để xử lý xác thực đăng nhập của người dùng

public function login(Request $request)
{    
// Lấy thông tin đang nhập từ request được gửi lên từ trình duyệt   
  $username = $request->inputUsername;    $password = $request->inputPassword;  
 // Kiểm tra thông tin đăng nhập   
      if ($username == 'admin' && $password == '123456') {
 //Nếu thông tin đăng nhập chính xác, Tạo một Session lưu trữ trạng thái đăng nhập    $request->session()->push('login', true);  // Đi đến route show.blog, để chuyển hướng người dùng đến trang blog      
  return redirect()->route('show.blog');
      }   
 // Nếu thông tin đăng nhập không chính xác, gán thông báo vào Session    
$message = 'Đăng nhập không thành công. Tên người dùng hoặc mật khẩu không đúng.'; $request->session()->flash('login-fail', $message);    
//Quay trở lại trang đăng nhập    
return view('login');
}

B9: Kiểm tra thông tin đăng nhập
<!– Hiển thị thông báo đăng nhập thành công hay không –>
@if (Session::has(‘login-fail’))
   <div class=”login-fail”>
       <p class=”text-danger”>{{ Session::get(‘login-fail’) }}</p>
   </div>
@endif

b10 : Kiểm tra trạng thái đăng nhập

Bước 11: Tạo Route để chuyển hướng người dùng sang trang Blog
Route::get('/blog', 'BlogController@showBlog')->name('show.blog');

Bước 12: Tạo BlogController trong đó có phương thức showBlog()

class BlogController extends Controller
{
   public function showBlog(Request $request)
   {
       // Kiểm tra Session login có tồn tại hay không
       if ($request->session()->has(‘login’) && $request->session()->get(‘login’)) {

           // Session login tồn tại và có giá trị là true, chuyển hướng người dùng đến trang blog
           return view(‘blog’);
       }

       // Session không tồn tại, người dùng chưa đăng nhập
       // Gán một thông báo vào Session not-login
       $message = ‘Bạn chưa đăng nhập.’;
       $request->session()->flash(‘not-login’, $message);

       // Chuyển hướng về trang đăng nhập
       return view(‘login’);
   }

Bước 13: Tạo view blog.blade.php

@extends(‘layouts.master’)
@section(‘content’)
   <div class=”title m-b-md”>
       Raising the bar
   </div>
   <a href=”{{ route(‘user.logout’) }}”>
       <button type=”button” class=”btn btn-outline-primary”>Đăng Xuất</button>
   </a>
   <hr>
@endsection

Bước 14: Chỉnh sửa lại view login.blade.php

<!– Hiển thị trạng thái chưa đăng nhập –>
@if (Session::has(‘not-login’))
   <div class=”not-login”>
       <p class=”text-danger”>{{ Session::get(‘not-login’) }}</p>
   </div>
@endif

B15: Chức năng đăng xuát

Điều hướng route đến trnag logout
Route::get(‘/logout’, ‘LogoutController@logout’)->name(‘user.logout’); 

class LogoutController extends Controller
{
  public function logout(Request $request)
  {
    // Xóa Session login, đưa người dùng về trạng thái chưa đăng nhập
    $request->session()->flush();
    return view('welcome');
  }
}

1 comments On Cách Làm Login

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook