Hướng dẫn thiết lập môi trường chạy ứng dụng Laravel trên Ubuntu 18.04

1. Cài đặt LAMP

LAMP là viết tắt của 4 thành phần chính bao gồm: Linux, Apache, MySQL, và PHP(hoặc Python hoặc Perl).

 • Linux: đã sẵn có khi bạn cài Ubuntu.
 • Apache: chạy câu lệnh sau: $ sudo apt-get install apache2
 • MySQL: chạy câu lệnh cài đặt MySQL: $ sudo apt-get install mysql-server
 • PHP: chạy câu lệnh sau: $ sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mysql

2. Cài đặt Composer: Composer là công cụ để quả lý package hay library PHP.

Để tải composer, chạy những câu lệnh sau:

 • php -r “copy(‘https://getcomposer.org/installer’, ‘composer-setup.php’);”
 • php -r “if (hash_file(‘sha384’, ‘composer-setup.php’) === ‘c5b9b6d368201a9db6f74e2611495f369991b72d9c8cbd3ffbc63edff210eb73d46ffbfce88669ad33695ef77dc76976’) { echo ‘Installer verified’; } else { echo ‘Installer corrupt’; unlink(‘composer-setup.php’); } echo PHP_EOL;”
 • php composer-setup.php
 • php -r “unlink(‘composer-setup.php’);”

3. Laravel:

Để cài đặt được Laravel, theo tài liệu trang chủ hướng dẫn https://laravel.com/docs/6.x, cần có những extension sau:

 • PHP >= 7.2.0
 • BCMath PHP Extension
 • Ctype PHP Extension
 • JSON PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension
 • XML PHP Extension

Để kiểm tra xem những extension nào đã được cài rồi, sử dụng câu lệnh sau: php -m | grep tên extension. Ví dụ, kiểm tra xem extension BCmath đã có chưa: php -m | grep bcmath

Nếu chạy xong câu lệnh mà thông báo như trên có nghĩa là extension BCMath chưa được cài đặt. Để cài đặt một extension của php, sử dụng câu lệnh sau: sudo apt-get install php-bcmath. Cụ thể, để cài đặt extension BCMath, sử dụng câu lệnh sau: sudo apt-get install php-bcmath. Sau đó, chạy lại câu lệnh php -m | grep bcmath để kiểm tra xem cài đặt thành công hay chưa.  Những extension còn lại, làm theo tương tự.

Tiếp theo, cài đặt Laravel thông qua Composer. Chạy câu lệnh sau: composer global require laravel/installer

Sau các bước trên là chúng ta đã có thể tạo 1 dự án bằng laravel với câu lệnh: composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog (blog là tên của project, bạn có thể đặt tên theo ý của mình)

Link hướng dẫn chi tiết: https://viblo.asia/p/huong-dan-thiet-lap-moi-truong-chay-ung-dung-laravel-tren-ubuntu-Qbq5Q3PmZD8

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook