BC Java Day 3

Hôm nay tôi sẽ viết về Access Modifier, Static, Getter and Setter

 1. Access Modifier: là các từ khóa được sử dụng để quy định mức độ truy cập đến lớp và các thành phần. Có 4 loại truy cập Access Modifier:
  + Private: Truy cập trong nội bộ lớp
  + Default: Truy cập trong nội bộ package
  + Protected: Thành phần được bảo vệ, bị hạn chế truy nhập từ bên ngoài
  + Public: Thành phần công khai, truy cập tự do từ bên ngoài
  Ngoài ra còn có nhiều Non-access Modifier như static, abstract, synchronized, native, volatile, transient, …
 2. Static: Sử dụng để khai báo thuộc tính và phương thức của lớp. các biến và phương thức trực thuộc lớp thay vì trực thuôc đối tượng
 3. Getter and Setter: Giới hạn khả năng truy cập của các trường dữ liệu giúp bảo vệ an toàn cho dữ liệu cũng như giúp class trở nên dễ bảo trì hơn.
  Thuộc tính thường được gọi lên đi kèm với từ khóa “this”
0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook